FORUM     OGΜSZENIA    
 
STRONA G紟NA / OGΜSZENIA GASTRONOMICZNE / ZAKUP FORMIERKI WYROB轑 KULINARNYCH
OGΜSZENIA GASTRONOMICZNE
SPRZEDAM (1663)
KUPI (92)
WYNAJM (121)
DO WYNAJ犴IA (77)
ZAMIENI (3)
POZOSTAΒ (269)
ZAINWESTUJ (5)
SZUKAM INWESTORA (30)
POSZUKUJ PRACY (20)
ZATRUDNI (506)
OGΜSZENIA GASTRONOMICZNE KUPI DODAJ OGΜSZENIE


DANE KONTAKTOWE
Zbigniew Rzo鎍a
Firma: Kurna Chata/Rybna Chata
Telefon: 693859227
Adres e-mail: restauracja@kurnachata.swinoujscie.pl
Miasto: 安inouj軼ie


DANE U玆TKOWNIKA
Doda: Zakup formierki wyrob闚 kulina
Ilo嗆 og這sze: 1
Data dodania: 2019-10-14
Czas dodania: 14:58:17
Statystyki og這szenia: 365
Zakup formierki wyrob闚 kulinarnych

Typ og這szenia: KUPI

Zapytanie ofertowe
14.10.2019
Data

Zbigniew Rzo鎍a „Kurna Chata”” Rybna Chata”
Ul. Pi連udskiego 20
72-600 安inouj軼ie


Dane identyfikacyjne zamawiaj帷ego

Zwracam/y si z pro軸 o przedstawienie oferty na:
Formiark wyrob闚 kulinarnych wraz z przystawk do pierog闚 o masie 7 gr.


1) Opis zadania

- pierogarka mobilna;
- na obrotowym stole ze stali nierdzewnej;
-musi spe軟ia przepisy i wymagania stawiane maszynom w przemy郵e spo篡wczym odno郾ie higieny;
- wykonana ze stali nierdzewnej lub materia堯w kwasoodpornych;
- mo磧iwo嗆 dokupienia przystawek kulinarnych;
- wydajno嗆 maszyny na poziomie 200 kilogram闚 na godzin;
- moc silnika 1.5 kW;
-stopie ochrony silnika IP 55;
-ci篹ar do 130 kg;
- maksymalna wysoko嗆 urz康zenia do 165 cm;
- zapewniony serwis pogwarancyjny;
- zapewnione przeszkolenie personelu;
-przystawka do pierog闚 o masie 7 gr;
-wskazanie producenta urz康zenia.


1.1 Termin realizacji zadania
30.03.20202) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu

Warunkiem udzia逝 w post瘼owaniu jest spe軟ienie przez Wykonawc闚 nast瘼uj帷ych warunk闚:
• oferent musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i lub do czynno軼i obj皻ych przedmiotem zam闚ienia;
• oferent musi posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie w prowadzonej dzia豉lno軼i;
• oferent musi dysponowa potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zam闚ienia;
• oferent musi znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie przedmiotu zam闚ienia;
• w wypadku wygrania post瘼owania i sfinalizowania transakcji oferent musi dostarczy sprz皻 bezpo鈔ednio do gospodarstwa nabywcy i wykona przeszkolenie z jego obs逝gi.

Ocena spe軟ienia powy窺zych warunk闚 zostanie dokonana na podstawie o鈍iadczenia oferenta.
Wykonawca, kt鏎y nie spe軟i kt鏎egokolwiek z warunk闚 zostanie odrzucony w post瘼owaniu

3) Kryteria oceny oferty - wyb鏎 najkorzystniejszej oferty nast徙i w oparciu o nast瘼uj帷e kryterium/kryteria:
1. cena 70
2. okres gwarancji 30
3.
4.4) Opis sposobu przyznawania punktacji
Wykonawca okre郵a cen realizacji zam闚ienia poprzez wskazanie ceny netto, brutto i podania warto軼i podatku VAT z uwzgl璠nieniem wszystkich koszt闚, kt鏎ych poniesienie oka瞠 si konieczne w celu nale篡tego wykonania przedmiotu zam闚ienia.

Ocena ofert dokonana b璠zie wed逝g nast瘼uj帷ego wzoru:
KRYTERIUM 1
Najni窺za cena netto z otrzymanych ofert
x 70 pkt.

Cena netto oferty badanej
KRYTERIUM 2
Dla ofert w kt鏎ych:
a) czas reakcji serwisu 48 h

48

x 30 pkt
Czas reakcji serwisu oferty badanej


5.1) Miejsce sk豉dania ofert

Restauracja Kurna Chata, Ul. Pi連udskiego 20, 72-600 安inouj軼ie


Akceptowalne sposoby sk豉dania ofert : restauracja@kurnachata.swinouj軼ie.pl


(nale篡 poda: adres, adres mailowy, nr fax, itp.)

5.2) Termin sk豉dania ofert
Termin sk豉dania ofert up造wa w dniu dzie miesi帷 rok
21 10 2019

6) Przes豉nki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 jej tre嗆 nie odpowiada tre軼i zapytania ofertowego lub
 zosta豉 z這穎na przez podmiot:
• niespe軟iaj帷y warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj皻ego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji okre郵onych w zapytaniu ofertowym lub
• powi您any osobowo lub kapita這wo z Beneficjentem lub osobami upowa積ionymi do zaci庵ania zobowi您a w jego imieniu, lub osobami wykonuj帷ymi w jego imieniu czynno軼i zwi您anych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post瘼owania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawc. Wymienione wy瞠j powi您ania polegaj na:
 uczestniczeniu jako wsp鏊nik w sp馧ce cywilnej lub osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udzia堯w lub akcji sp馧ki kapita這wej;
 pe軟ieniu funkcji cz這nka organu nadzorczego lub zarz康zaj帷ego, prokurenta lub pe軟omocnika;
 pozostawaniu w zwi您ku ma鹵e雟kim, w stosunku pokrewie雟twa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie雟twa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 pozostawaniu z wykonawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 瞠 mo瞠 to budzi uzasadnione w徠pliwo軼i co do bezstronno軼i tych os鏏.
 zosta豉 z這穎na po terminie sk豉dania ofert okre郵onym w zapytaniu ofertowym.


7) informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych, je瞠li zadanie jest podzielne i beneficjent dopu軼i tak mo磧iwo嗆

Niedopuszczalne jest sk豉danie ofert cz窷ciowych.


8) warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post瘼owania (o ile przewiduje si mo磧iwo嗆 zmiany takiej umowy)

Niedopuszczalna jest zmiana warunk闚 umowyOpcjonalnie - w zapytaniu ofertowym mo積a zastrzec mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uj皻ego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru 瘸dnej z ofert.

-

Z這穎na oferta powinna r闚nie zawiera co najmniej:

• dane identyfikuj帷e oferenta (nazw i adres),
• opis nawi您uj帷y do parametr闚 wyszczeg鏊nionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zam闚ienia),
• warto嗆 oferty netto/brutto, warto嗆 podatku VAT,
• termin wa積o軼i oferty.

Oferty powinny zawiera dane identyfikuj帷e oferenta, tj. zawiera pe軟 nazw wystawcy oferty (np. zosta opatrzone piecz璚i imienn/nag堯wkow, zosta sporz康zone na papierze firmowym, itp.). Oferty musz r闚nie zawiera dat sporz康zenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do wyst瘼owania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczaj帷e uwa瘸 si podanie imienia i nazwiska osoby wyst瘼uj帷ej w imieniu oferenta (sporz康zaj帷ej ofert). Za dat sporz康zenia dokumentu – uznaje si dat wys豉nia oferty drog elektroniczn.

Przedk豉dane oferty musz odpowiada tre軼i zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawiera豉 inne dodatkowe informacje, np. warunki p豉tno軼i, mo磧iwe do uzyskania upusty, wymagania dotycz帷e konserwacji, przegl康闚 i serwisowania urz康zenia, kosztorys ofertowy, itp.Zbigniew Rzo鎍a

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upowa積ionej)GALERIA ZDJ岊


(kliknij na zdj璚ie aby powi瘯szy)


OGΜSZENIA GASTRONOMICZNE
OSTATNIO DODANE TEMATY: samoch鏚 gastronomiczny    HoReCa dofinansowanie dotacje   
OSTATNIO DODANE OGΜSZENIA: badanie stresu w gastronomii    Kucharz/ Kucharka / Pomoc Kuchenna   

 
STRONA G紟NA     O NAS     REGULAMIN     REKLAMA     KONTAKT    
Copyrights © ForumGastronomiczne.pl 2008-2016.